რა ურთიერთობები რეგულირდება სამოქალაქო სამართლით

რა ურთიერთობები სამოქალაქო სამართალი არეგულირებს სამოქალაქო სამართლის წყაროებს ფინანსური და ეკონომიკური კვლევის პროცესში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემდეგი წყაროები: საკანონმდებლო, მარეგულირებელი სამოქალაქო, შრომითი და ადმინისტრაციული ურთიერთობები საწარმოთა საქმიანობაში გამოყენებული (საპრეზიდენტო ბრძანებები ...

რა განსხვავებაა გაქირავების ხელშეკრულებასა და გაქირავების შეთანხმებას შორის?

რა განსხვავებაა გაქირავების ხელშეკრულებასა და გაქირავების შეთანხმებას შორის? იხილეთ რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 606 და 626 მუხლები სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით: მუხლი 606. იჯარის ხელშეკრულება იჯარის ხელშეკრულებით (ქონების ქირაობა) მიწის მესაკუთრე ვალდებულია უზრუნველყოს ...

ხმის ჩამწერის ჩანაწერი სასამართლოში მობილური ტელეფონის მტკიცებულებაზე?

ხმის ჩამწერის ჩანაწერი სასამართლოში მობილური ტელეფონის მტკიცებულებაზე? თუ სასამართლო ამ ჩანაწერს მტკიცებულებად აღიარებს, სასამართლო გადაწყვეტს ირიბად, თუ არსებობს სხვა მტკიცებულებები, ორივე ანალოგი და ციფრული აუდიო ჩანაწერები სრული დადასტურებაა ...

დაეხმაროს pzhalsta !! ! კანონის საფუძვლებზე, საჭიროა სამოქალაქო უფლებების თავდაცვა ...

დახმარება გთხოვთ !! ! კანონის საფუძველზე, უნდა მოგვცეს სამოქალაქო უფლებების თვითმმართველობის დაცვის მაგალითები ... სამოქალაქო უფლებების დაცვის გზების ჩამონათვალი შეიცავს სამოქალაქო კოდექსის ზოგად ნაწილში. ხელოვნებაში. 12 GK უზრუნველყო, რომ დაცვა ...

ვინ ახორციელებს იურიდიული პირების სახელმწიფო რეგისტრაციას?

ვინ ახორციელებს იურიდიული პირების სახელმწიფო რეგისტრაციას? საგადასახადო. მუხლი 13.1. არასამეწარმეო ორგანიზაციების სახელმწიფო რეგისტრაცია 1. არაკომერციული ორგანიზაცია ექვემდებარება სახელმწიფო რეგისტრაციას 2007 წლის აგვისტოს 8 NX-FZ- ის ფედერალური კანონის შესაბამისად ...

რა ეწოდება დოკუმენტის დეტალებს?

რა ეწოდება დოკუმენტის დეტალებს? დოკუმენტის მოთხოვნა არის ოფიციალური დოკუმენტის სავალდებულო ელემენტი. 1 დეტალების შემადგენლობა, რომლებიც გამოიყენება ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული დოკუმენტების მომზადებისა და შესრულების საქმეში, განისაზღვრება GOST R 6.30-2003 ”ერთიანი დოკუმენტაციის სისტემით. ერთიანი ...

შეგიძლიათ გაიყვანოთ სარჩელი. თუ სასამართლომ განიხილა იგი?

შეგიძლიათ გაიყვანოთ სარჩელი. თუ სასამართლომ განიხილა იგი? სასამართლომ უნდა დაუბრუნოს საჩივრის განაცხადი, თუ მანამდე, მისი მიღებიდან გადაწყვეტილების მიღებამდე, მოსარჩელემ მიიღო განცხადება ...

როგორ დავსვათ მოსამართლე სამოქალაქო საქმეში?

როგორ დავსვათ მოსამართლე სამოქალაქო საქმეში? პროცედურის მონაწილეთა დისკრიმინაცია კანონიერი და დასაბუთებული სასამართლო გადაწყვეტილების გაცემის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია სამოქალაქო სამართალწარმოების მონაწილე სახელმწიფოში სახელმწიფოს უფლება და მოვალეობა ...

თუ სბერბანკმა უარი თქვა კრედიტის გაცემაზე უარის თქმის გარეშე, როგორ დაისაჯოს ისინი?

თუ სბერბანკი უარყოფს სესხს მიზეზების ახსნის გარეშე, როგორ უნდა დაისაჯოს ისინი? დასჯა მარტივია - არ აიღო სესხი. ეს არის ძალიან მომგებიანი ბანკებისთვის არა !! ! ასეთი კანონი ... უფლებამოსილია. ეს შენ ხარ ...

რა არის არამატერიალური სარგებელი? მათი სამართლებრივი სტატუსი? როგორ ხდება მემკვიდრეობა?

რა არის არამატერიალური სარგებელი? მათი სამართლებრივი სტატუსი? როგორ ხდება მემკვიდრეობა? ამის შესახებ სადოქტორო დისერტაციები იწერება და გასართობი პროექტის შესახებ პასუხი გინდათ. ისინი არ არიან მემკვიდრეობით.

გარიგების ბათილობა და ბათილობა რა განსხვავებაა?

გარიგების ბათილობა და ბათილობა რა განსხვავებაა? სამოქალაქო კოდექსის მე -3 მუხლი. მართებული და ბათილია 166 ტრანზაქციები. გარიგება ძალადაკარგულად არის ამ კოდექსით დადგენილ საფუძველზე, მისი აღიარების ძალით, როგორც სასამართლოს მიერ (გამოწვეულია ...

მომსახურების ხელშეკრულების ცალმხრივი შეწყვეტა

ცალმხრივად შეწყვეტის შეთანხმების მარჯვენა მხარეს (როგორც შემსრულებელი და მომხმარებელს) ცალმხრივად უარის თქმის ხელშეკრულების რთულია დებულება იმპერატიულად (!) კომპლექტი მომსახურება Art. სამოქალაქო კოდექსი, ეს არ არის ...

რა არის გაყალბება

რა არის გაყალბება, ფალსიფიკაცია, დამახინჯება .... ყველაზე ხშირად რაიმე სარგებლით !!!! ეს არის სისხლის სამართლის კანონი. მოძებნეთ გარანტია, გახსენით კოდი და იპოვნეთ სტატია ფალსიფიკაციის შესახებ. დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ კომენტარი ამაზე ...

რა არის პეტიცია?

რა შუაშია პეტიცია? მოთხოვნა არის დიახ, ინდივიდუალური ან კოლექტიური პეტიციის სახეობას, რომელსაც წარუდგენენ წერილობით საჯარო ხელისუფლებას ან ადგილობრივ ხელისუფლებას. რეკომენდაცია! განცხადება - წერილობითი ფორმით ...

როგორ შეგვიძლია ვთხოვოთ რეესტრის მფლობელს აქციონერთა სიას?

როგორ შეგვიძლია ვთხოვოთ რეესტრის მფლობელს აქციონერთა სიას? dumbhead))))))))) შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ რეგისტრატორის სახელით აქციონერის ან აქციონერების მფლობელები, რომლებიც ფლობენ კენჭისყრის აქციების 1% -ს ...

დამფუძნებელი დოკუმენტი. როგორ სწორად დაარწმუნა იურიდიული პირის წესდება? მადლობა წინასწარ.

დამფუძნებელი დოკუმენტი. როგორ სწორად დაარწმუნა იურიდიული პირის წესდება? მადლობა წინასწარ. თუ საჭიროა არაკორექტული ასლი, მოათავსეთ ქარტიის ასლი თითოეული ფურცელზე (მარჯვნივ).

როგორ გესმის აბსტრაქტული და შემთხვევითი სამართლებრივი ოპერაციები?

როგორ გავიგოთ აბსტრაქტული და შემთხვევითი იურიდიული გარიგებები? ნებისმიერ გარიგებას აქვს სამართლებრივი საფუძველი - იურიდიული მიზანი, რომლის მიღწევაა ის, რასაც ობიექტები ეძებენ. მიზეზობრივი გარიგებიდან ირკვევა, თუ რა სამართლებრივი მიზნისკენ ისწრაფვის. უფლებები ...

როგორ დავწეროთ საჩივარი სასამართლოში, დოკუმენტების შეცდომების აღიარების შესახებ

როგორ გამოვიტანოთ განცხადება სასამართლოში, რომ დოკუმენტში შეცდომა დაუშვათ, თქვენ უნდა დაწერონ განცხადება სათაურით საკუთრების უფლების შექმნის შესახებ. აქ არის მაგალითი: In ________________________ სასამართლო განმცხადებელი: _________________________ ______________________________ ...

რა განსხვავებაა საკუთრებისა და გამოყენების შორის?

რა განსხვავებაა საკუთრებისა და გამოყენების შორის? ეს არის XPERX 1- ის კონცეფციის ნაწილები) 2- ის საკუთრებაში) განსახლება მხოლოდ კოლექტიურად ქმნის საკუთრების უფლებას და ინდივიდუალურად არაფერს წარმოადგენს. საკუთრება მხოლოდ იურიდიულად ფლობს ...

რა არის რეგისტრაცია?

რა არის იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრი? ... იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრი, რომელსაც აწარმოებს ფედერალური საგადასახადო სამსახური. იურიდიული ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ...